Our Team

Founder members

Alpana Sharma, Moumita Ghosh, Archana Panda, Shri Laxmi N, Dr. Razeena, Shashee.B.Vij, Debashish Ghosh, Nishant Kumar, Anup Panda

Core committee members

All founder members and Satish P, Arnob Saha, Tahira Tahir, Mashhood Ahmad, Pratima Shah, Anchal Verma, Sowmya Krishnamoorthi